Θεματικοί άξονες - Χρονολόγιο
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 
Στη σελίδα αυτή αναπτύσσονται οι θεματικοί άξονες που προκύπτουν από τις επιμέρους παρουσιάσεις των σχολείων, καθώς και ένα χρονολόγιο που τοποθετεί στον άξονα του χρόνου τα θέματα που θίγονται στις εργασίες.